Tietosuojaseloste

Asiakastietojärjestelmän tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

Lukko-Sutela Oy

Häyrisentie 2

76100 Pieksämäki

 

Jatkossa ’Yhtiö’

Yhtiö toimii rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita keräämme asiakkaistamme taikka muista 
sellaisista rekisteröidyistä, joilla on toimintaamme muu asiallinen yhteys. Rekisterinpitäjänä olemme vastuussa näistä meille annetuista henkilötiedoista ja niiden käsittelystä. Tietosuojassa kyse on luottamuksesta, ja yksityisyytesi sekä henkilötietojesi suojaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Sen vuoksi keräämme henkilötietojasi vain niissä määrin, kuin tarvitsemme niitä ylläpitääksemme ja 
hoitaaksemme jäsen- tai asiakassuhdettamme tai muuta niihin verrattavaa suhdettamme. Tässä tietosuojakäytännössä on käsitelty niitä periaatteita, joita noudatamme henkilötietoja käsitellessämme.

 

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Markus Sutela

 

3 Rekisterin nimi

Asiakastietojärjestelmän tietosuojaseloste

 

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten.

Henkilötietoja käsitellään perustuen rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyn ja Yhtiön välillä solmitun sopimuksen, taikka Yhtiön ja asiakkaan välisen asiakas-, asiointi- tai sidosryhmäsuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella, jolloin lainmukainen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, etenkin seuraaviin käsittelyn tarkoituksiin:

 • Kohdennettu sähköinen suoramarkkinointi
 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • Analysointi ja tilastointi
 • Tarjoukset, ostaminen ja palvelun toteuttaminen
 • Sisällöt ja niiden personointi

 

5 Rekisterin tietosisältö

Käsittelemme rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja tai henkilötietojen ryhmiä:

Rekisteri pitää sisällään Yhtiön asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat:

– etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero

– mahdolliset luvat ja suostumukset

– asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot

 • Yhtiön ja henkilön keskinäiseen suhteeseen liittyvät tiedot sekä muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot
 • asiakkaiden ja sidosryhmien itse Yhtiölle tiedoksi antamaa tietoa.

 

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisteriin saadaan tietoja seuraavista lähteistä:

 • asiakkaalta itseltään suoraan järjestelmään, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, mobiilisovelluksen kautta, tai muulla vastaavalla tavalla
 • rekisterinkäsittelijän (esim. Yhtiökäyttäjän) syöttäminä

 

Henkilötietoja voidaan kerätä ja kerättyjä henkilötietoja päivittää myös henkilötietoja koskevia palveluita tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, esimerkiksi

 • VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä, kun se on tarpeen tietojen oikeellisuuden ja asiakassuhteen hoitamisen kannalta

 

Missä yhteydessä tietoja saadaan:

 • rekisteröidyltä itseltään internetin kautta, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella tai muulla vastaavalla tavalla
 • Yhtiön asiakasrekisteristä
 • Erilaisten markkinointitoimenpiteiden ja -kampanjoiden sekä muiden vastaavien toimenpiteiden yhteydessä suoraan rekisteröidyltä.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja kerättyjä henkilötietoja päivittää myös yhteistyökumppaneiltamme sekä henkilötietoja koskevia palveluita tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, esimerkiksi

 • VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä, kun se on tarpeen tietojen oikeellisuuden ja asiakassuhteen hoitamisen kannalta

 

7 Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 4 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Voimme kuitenkin olla velvoitettuja säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen. Yhtiö poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii Yhtiötä poistamaan häntä koskevat tiedot. Tiedot tuhotaan ylikirjoittamalla, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Yhtiötä säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

 

8 Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjän työntekijät voivat käsitellä henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön 
mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin 
takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan tietosuoja- 
lainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti tässä tietosuojakäytännössä esitetyllä tavalla.

 

9 Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Yhtiö ei siirrä Yhtiön hallussa olevia tietoja automaattisesti kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle. Yhtiö luovuttaa yksittäistapauksessa tiedot kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle, jos asiakas tai sidosryhmä on tähän tarkoitukseen antanut Yhtiölle luvan toimia edellä mainitulla tavalla ja Yhtiö on yhdessä Suomen tietosuojaviranomaisen kanssa suorittanut riskiperusteiden ja laatujärjestelmän arvioinnin kolmannen maan tietoturvatason todellisesta tasosta.

 

10 Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Yhtiö ei myy tai vuokraa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

 • Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla
 • Jos käyttäjä on erikseen antanut suostumuksena Yhtiön yhteistyökumppaneiden sähköiseen
 suoramarkkinointiin, voidaan käyttäjän tietoja luovuttaa tarkoin valituille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin

 

11 Rekisteröidyn oikeudet

 

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot.

 

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

 

Lukko-Sutela Oy / Tietosuoja

Häyrisentie 2

76100 Pieksämäki

 

Tai sähköpostitse osoitteeseen: tietosuoja@lukko-sutela.fi

 

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti osoitteessa

 

Yhtiön käyntiosoite: Häyrisentie 2, 76100 Pieksämäki

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä

olevaan postiosoitteeseen 
tai sähköpostitse tietosuoja@lukko-sutela.fi

 

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja 
suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse.

 

Oikeus poistaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa rekisterinpitäjän 
markkinointirekisteristä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse.

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse toimittanut. Tietojen siirtopyynnöstä tulee ilmoittaa kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse.

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla käsittelemme rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu.

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

 

12 Rekisterin suojauksen periaatteet

Yhtiö ottaa huomioon henkilörekisterin suojauksessa teknisen turvallisuuden ja hallinnolliset sekä tietotekniset vaatimukset.

Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat ympärivuorokautisesti valvotuissa tiloissa, joihin pääsy on rajoitettu vain sellaisiin henkilöihin, joilla on työtehtäviensä perusteella tarve käyttää tietoja.